ValueFrame-ohjelmistopalvelun sisältö ja käyttöehdot

1. Ohjelmistopalvelun sisältö

1.1.Ohjelmistopalvelun käyttöveloitukseen sisältyvät palvelut

 • Kappaleessa seitsemän määriteltyyn palvelukokonaisuuteen sisältyvät toiminnot ja asiakkaan tilaamat lisätoiminnot
 • Asiakaskohtainen tietokanta Ohjelmistopalvelussa
 • Asiakaskohtainen kirjautumisosoite (URL) Ohjelmistopalveluun
 • Asiakkaalle toimitettava pääkäyttäjätunnus
 • Ohjelmistopalveluun tallennettaville liitetiedostoille enintään 500 MB levytilaa
 • SSL-yhteydellä salattu tietoliikenne Ohjelmistopalvelun käyttäjän selaimen ja Ohjelmistopalvelun välillä
 • Ohjelmistopalvelun käyttötuki palveluaikana puhelimitse tai sähköpostilla enintään kolmelle Asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle
 • Asiakaskohtaisen tietokannan varmistus joka yö fyysisesti kahdelle eri koneelle.
 • Ohjelmistopalveluun tallennettujen tietojen peilaus lähes reaaliaikaisesti toiselle tietokantapalvelimelle
 • Ohjelmistopalveluun tallennettavien tiedostojen automaattinen virustarkistus

1.2.Ohjelmistopalvelun käyttöveloitukseen sisältymättömiä laskutettavia lisäpalveluita ovat:

 • Asiantuntijapalvelut kuten määrittely- ja projektityö, käyttökoulutus ja konsultointipalvelut.
 • Asiakaskohtaiset Ohjelmistopalveluun toteutettavat muutos- ja kehitystyöt kuten Asiakkaan pyynnöstä erikseen toteutettavat liittymät muihin järjestelmiin, erilliset Ohjelmistopalvelun toiminnot, Asiakaskohtaisten graafisten elementtien suunnittelu ja toteutus tai vastaavat muutokset.
 • Sopimuksen tai Toimittajan antamien ohjeiden vastaisesta käytöstä tai kolmannen osapuolen tuotteesta johtuneiden ongelmien tai virheiden selvittäminen, paikallistaminen ja korjaaminen.
 • Palveluajan ulkopuoliset sekä muutoin kuin puhelimen tai sähköpostin välityksellä suoritettavat tukipalvelut.
 • Tukipalveluun kuulumattomat palvelut kuten järjestelmän käytön kouluttaminen, käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien lisäykset tai muokkaukset, järjestelmän parametrointimuutokset, tietokanta-ajot tai tietokantaan suoritettavat muutokset, asiakkaiden käyttäjien tekemien virheiden korjaukset tai aineistomuutosten peruutus, aineistojen palautukset, laskulomakkeiden muutokset ja muut vastaavat työt.
 • Muut vastaavat Ohjelmistopalvelun käyttöveloituksen ulkopuoliset lisäpalvelut

1.3.Laitteisto- ja selainvaatimukset

Kulloinkin voimassaolevat laitteisto- ja selainvaatimukset on määritelty Ohjelmistopalvelun kirjautumissivulta löytyvän linkin takana.

1.4.Ohjelmistopalvelun käyttöohjeet

Ohjelmistopalvelu sisältää keskeisimmät ja eniten käytetyt toiminnot sisältävän Ohjelmistopalvelun suomenkielisen käyttöohjeen. Ohje on laadittu Ohjelmistopalvelussa käytettävän yleisen terminologian ja yleisimpien prosessimallien mukaisesti. Ohje ei huomioi toimialakohtaisia tai Asiakaskohtaisia erityispiirteitä tai terminologiaa.

1.5.Käyttäjätunnukset

Asiakkaalla on oikeus vapaasti perustaa Ohjelmistopalveluun käyttäjätunnuksia sekä passivoida olemassa olevia käyttäjätunnuksia. Yksittäistä käyttäjätunnusta ei saa jakaa useamman käyttäjän kesken.

2. Palvelutasot ja palveluaika

Asiakkaan pääkäyttäjällä on oikeus olla yhteydessä Ohjelmistopalvelun käyttötukeen. Käyttötukeen yhteyden ottaminen tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla. Käyttötuen palveluaika on maanantai-perjantai 09:00–16:30 arkipyhät pois lukien. Muina aikoina suoritettavista tukipalveluista sovitaan erikseen. Palvelu toteutetaan Toimittajan toimipisteestä käsin. Erikseen niin sovittaessa tukipalveluita voidaan suorittaa Asiakkaan tiloissa, jolloin Toimittajalla on oikeus veloittaa matkaan ja työn suorittamiseen kuluneesta työajasta ja matkakustannuksista voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Asiakkaan käyttötukeen ilmoittaman virheen korjaaminen voi tapahtua kiertämällä virhe tai toimittamalla asiakkaalle kirjalliset ohjeet siitä, miten virhe voidaan kiertää, edellyttäen ettei tästä aiheudu asiakkaalle lisäkustannuksia ja oleellista haittaa, tai suorittamalla ohjelmistopäivitys virheen korjaamiseksi tai kiertämiseksi.

Palvelinten ja järjestelmän mahdolliset huolto-, ylläpito- ja muut toimet Toimittaja pyrkii suorittamaan sellaisena ajankohtana, ettei näistä toimista muodostu järjestelmän käytön kannalta haittaa. Toimittajan säännöllinen huoltoikkuna ylläpitotoimenpiteiden suorittamista varten on kunkin kuukauden kolmannen täyden viikon maanantai kello 21.00 – 00.00 välisenä aikana. Käyttökatkosta ilmoitetaan Ohjelmistopalvelun kirjautumissivulla. Muista mahdollisista käyttöön vaikuttavista toimenpiteistä pyritään ilmoittamaan Asiakkaan pääkäyttäjälle vähintään viisi arkipäivää aikaisemmin.

3. Ohjelmistopalvelun muutokset

Toimittaja kehittää Ohjelmistopalvelua jatkuvasti. Toimittajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa Ohjelmistopalveluun liittyvää asiaa mukaan lukien mutta ei rajoittuen järjestelmän ulkoasu, käyttöliittymä, dokumentaatio tai Ohjelmistopalvelun toiminto. Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että nämä muutokset eivät aiheuta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

4. Ohjelmistopalvelun käyttöoikeus

Toimittaja myöntää Ohjelmistopalveluun Asiakkaalle sekä Asiakkaan lukuun toimiville kolmansille osapuolille rajoitetun, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden sopimuksen mukaisin ehdoin Asiakkaan omassa liiketoiminnassa sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata, lainata tai muuten luovuttaa edelleen Ohjelmistopalvelun käyttöoikeutta tai osaa siitä eikä tuottaa sitä hyväksikäyttäen maksullisia tai maksuttomia palveluja kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien Asiakkaan konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö, Asiakkaan omistaja(t) tai muu vastaava yritys, yhteisö tai luonnollinen henkilö. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus käyttää Ohjelmistopalvelua konserniyritystensä tai omistajiensa toiminnassa lisäämällä kyseiset yritykset ja henkilöstö sekä näiden lukuun toimivat kolmannet osapuolet Ohjelmistopalveluun yrityksiksi ja käyttäjiksi.

5. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Asiakas on vastuussa Ohjelmistopalvelun ehtojen mukaisesta käytöstä kaikkien Ohjelmistopalveluun perustettujen käyttäjien osalta (”Asiakkaan käyttäjät”), mukaan lukien sellaiset käyttäjät jotka on luotu integraatiotarkoituksia tai vastaavaa käyttöä varten. Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja Toimittajan antamia ohjeita sekä varmistamaan, että Asiakkaan käyttäjät ovat myös tietoisia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyvistä ehdoista.

Asiakas vastaa Ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, Ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen sekä siitä että Ohjelmistopalvelun käyttöympäristö on tämän sopimuksen ja Toimittajan mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukainen. Lisäksi Asiakas vastaa tietojärjestelmiensä suojaukseen, käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista. Asiakkaalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa mahdollisista Ohjelmistopalvelun toiminnassa ilmenevistä virheistä tai katkoksista. Virheilmoituksen yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava miten virhe ilmenee. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle tietojen muutoksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan antamien puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen aiheuttamista mahdollisista vahingoista, virheistä tai viivästyksistä.

Asiakas huolehtii siitä, ettei Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttö miltään osin loukkaa lakeja tai asetuksia. Asiakas vastaa Ohjelmistopalveluun tallentamastaan materiaalista kuten teksteistä, ohjelmista, dokumenteista ja muista tiedoista sekä lisäksi kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta. Asiakas vastaa lisäksi edellä mainittujen tekijän- ja teollisoikeuksista, sekä näihin liittyvien tarvittavien lupien hankkimisesta ja kustannuksesta, muusta laillisuudesta sekä mahdollisessa rikkomustapauksessa myös tällaisten rikkomusten aiheuttamista seurauksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Asiakkaan tulee lisäksi huolehtia siitä, että Asiakas tai Asiakkaan käyttäjä:

 • Noudattaa Ohjelmistopalvelun käytön ehtoja;
 • Ei väärinkäytä Ohjelmistopalvelua;
 • Ei yritä kopioida, takaisin mallintaa, purkaa, luoda Ohjelmistopalvelun perusteella vastaavaa palvelua tai millään muulla tavalla yritä hankkia Ohjelmistopalvelun lähdekoodia miltään osin;
 • Ei pyri tunkeutumaan, muuttamaan, tuhoamaan tai millään muulla tavoin käsittelemään muiden Ohjelmistopalvelua käyttävien asiakkaiden aineistoa tai Ohjelmistopalvelua tai tahallaan pyri kuormittamaan tai vahingoittamaan Ohjelmistopalvelua;
 • Ei tallenna Ohjelmistopalveluun mitään Ohjelmistopalvelun käyttöehtojen vastaista aineistoa;
 • Ei tallenna Ohjelmistopalveluun viruksia, matoja tai muutoin Ohjelmistopalvelua tai Ohjelmistopalvelun sisältämää aineistoa vahingoittavaa ohjelmistokoodia.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvästä tietoturvasta, käyttäjien käyttämien salasanojen riittävästä turvallisuudesta ja huolellisesta säilyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että käyttäjätunnukset ja salasanat eivät joudu kolmansien osapuolien haltuun. Mikäli Asiakas epäilee Ohjelmistopalvelun käyttäjätunnusten tai muiden tietojen joutuneen vääriin käsiin joko omien nykyisten, entisten työntekijöiden tai kolmannen osapuolen kautta, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Toimittajan tukipalveluun. Ohjelmistopalvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan antamia tietoturvasuosituksia. Mikäli käyttäjätunnukset tai salasanat joutuvat kolmannen osapuolen käsiin Asiakkaan tai Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttäjien kautta, Asiakas vastaa näiden käyttäjätunnusten avulla tapahtuneesta järjestelmän käytöstä sekä tästä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas on myös velvollinen vaihtamaan Ohjelmistopalvelun käyttöön tarvittavan salasanan Toimittajan pyytäessä.

6. Tietojen luovutus sopimuksen päättyessä

Palvelusopimuksen päättyessä Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalle toimitettavien tietojen keruusta, käsittelystä ja toimittamisesta kulloinkin voimassaolevan palveluhinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan Ohjelmistopalveluun tallentamaa aineistoa yli 60 päivää sopimuksen päättymisen jälkeen.

7. Toimintokokonaisuudet ja lisätoiminnot

Ohjelmistopalvelun palvelukokonaisuuden sisältämät toiminnot sekä Ohjelmistopalvelun lisätoiminnot on eritelty alla olevassa taulukossa. Asiakkaalla on oikeus tilata Toimittajalta lisätoimintoja tai vaihtaa tilattua palvelukokonaisuutta Toimittajan voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti kirjallisesti tai sähköpostilla. Toimittaja veloittaa palvelukokonaisuuden muutoksesta tai uusien toimintojen kytkemisestä kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Mikäli tilattavan toiminnon hintaa ei ole palveluhinnastossa määritelty, hinta sovitaan erikseen.

 

 

Toiminto

Tunnit

PSA Start

CRM

PSA

PSA Pro

Aktiviteettiraportointi

X

X

Alaisten määrittely

X

X

X

Asiakasrekisteri

X

X

X

X

X

Asiakasaktiivisuusraportti

X

X

Hinnastot

X

X

X

X

Jatkuvaislaskutus

X

X

Joukkosähköposti

X

X

Kalenteri

X

X

X

X

Kannattavuusraportit

X

X

X

Kontaktirekisteri

X

X

X

X

Kustannuspaikat

X

X

X

Käyttäjien perustiedot

X

X

X

X

X

Käyttöaste- ja resurssiraportit

X

X

Laskutus

X

X

X

Laskutusennuste

X

X

X

Luokittelutyökalu

X

X

Matka- ja kululaskut

X

X

X

Mobiilikäyttöliittymä

X

X

X

X

X

Monivaluuttakäsittely

X

X

Moniyhtiörakenne

X

X

X

X

Muistiot ja dokumenttien tallennus

X

X

X

Myyntitavoitteet

X

X

Projektinhallinta

X

X

X

X

Projektin/osaprojektin valmiusaste

X

X

Resursointi

X

X

Soittolista

X

X

Tarjoukset

X

X

Tehtäväkäsittely & toistuvat tehtävät

X

X

Tuntikirjaukset

X

X

X

X

Tuntiraportit

X

X

X

X

Työaikaseuranta

X

X

X

X

 

Lisätoiminnot*:

 

Lisätoiminto

Tunnit

PSA Start

CRM

PSA

PSA Pro

ValueFrame Mobiilisynkronointi

ValueFrame Exchange-integraatio

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Tietovarasto

ValueFrame Sähköposti-integraatio

ValueFrame Web-liidit

ValueFrame REST-rajapinta

ValueFrame Postiviidakko-integraatio

ValueFrame emaileri-integraatio

ValueFrame Docs by M-Files

ValueFrame VINA – asiakaspalvelujärjestelmä

Integraatio taloushallintoon – myyntilaskut

Integraatio taloushallintoon – matkalaskut

Integraatio taloushallintoon – tuntikirjaukset

Integraatio taloushallintoon – ostolaskujen tuonti

 

* Harmaalla merkityt lisätoiminnot eivät ole saatavilla kyseiseen palvelukokonaisuuteen. Asiakkaan tilaamat lisätoiminnot on merkitty rastilla soveltuvaan sarakkeeseen. Tilattujen lisäpalveluiden irtisanomisessa ja palvelukokonaisuuden muutoksessa laajemmasta palvelukokonaisuudesta suppeampaan noudatetaan samaa irtisanomisaikaa kuin sopimuksen irtisanomisessa.

8. Vastuuvapauslauseke

Toimittaja tarjoaa Ohjelmistopalvelun Asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on. Toimittaja ei esitä mitään väitteitä tai takuita mukaan lukien mutta ei rajoittuen Ohjelmistopalvelun virheettömyyteen, kaupalliseen hyödynnettävyyteen, sopivuuteen Asiakkaan toimintaan tai oletettuun käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen liittyen.

Toimittaja tekee parhaansa että Ohjelmistopalvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettä ja mahdollisimman virheettömästi. Koska Ohjelmistopalvelun käyttö on riippuvainen toimivista tietoliikenneyhteyksistä kuten internet-yhteydestä joiden toiminta on Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa, ei Toimittaja kuitenkaan voi taata Ohjelmistopalvelun keskeytyksetöntä toimintaa.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]