Tutkimus: IT-yritykset hakevat kasvua

Selvitimme suomalaisten asiantuntijayritysten kasvutavoitteita sekä kasvun ja kannattavuuden haasteita. Tuloksissa näkyi IT-yritysten kasvuhakuisuus.

IT-yrityksillä kasvun tavoitteet korkealla, mutta osaajia tarvitaan

IT-yritykset haluavat selkeästi kasvaa. Vastanneista IT-yrityksistä 84 % tavoittelee kasvua seuraavan 18 kuukauden aikana. Rekrytointeja tehdään myös aktiivisesti, 86 % kertoo rekrytoivansa uusia osaajia. Yritykset näkevät kasvun mahdollisuuksia erityisesti palveluiden selkeässä tuotteistamisessa ja uusien asiantuntijoiden rekrytoinnissa.

Kasvun haasteena on kuitenkin oikeanlaisten osaajien löytäminen. Business Finlandin (ent. Tekes) mukaan ohjelmistoalalta puuttuu tuhansia tekijöitä ja vaje voi kasvaa vuosikymmenessä jopa 50 000:een. Osaajien houkuttelu nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Siihen vaikuttavat paitsi koulutus ja osaajien määrä markkinoilla, myös työnantajan tarjoamat edut, toimivat työkalut ja laadukas johtaminen.

IT-yritysten kasvun haasteet

Paremmalla hinnoittelulla kannattavaa kasvua

Liian alhainen myyntihinta tai väärä hinnoittelumalli syövät tällä hetkellä IT-yritysten katetta. Yksi selitys voi olla voimakkaasti kilpaillut markkinat – 14 % IT-yrityksistä vastasi kilpailutilanteen olevan kasvua hidastava tekijä. Heikon kannattavuuden ongelmana ovat myös virhearviot projektien laajuudessa. Tämä on osittain seurausta palveluiden tuotteistamisesta – tai pikemminkin sen puuttumisesta. IT-yritysten kannattaa kiinnittää yhä enemmän huomiota selkeään tuotteistamiseen ja perustaa päätökset faktatietoon. Arvopohjainen hinnoittelu auttaa myös kannattavuuden lisäämisessä ja selkeä palveluiden tuotteistaminen edesauttaa asiakkaan ymmärrystä ostettavan palvelun lisäarvosta.

IT-yritykset pitivät yhtenä merkittävänä kannattavuuden haasteena sisäiseen työhön kuluvaa aikaa. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin tuottamaton työaika kuluu ja mistä huono käyttöaste johtuu. Suurin syy heikolle käyttöasteelle IT-yrityksissä on laskuttamatta jäävä työaika – kuten kilpailutukset, raportointi ja yhteydenpito asiakkaaseen. Toinen merkittävä tekijä on rekrytointiin ja uusien työntekijöiden perehdytykseen kuluva aika, mikä kertoo IT-yritysten kovasta kasvusta ja kasvutavoitteista.

Toimenpiteet kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

Kasvua tavoittelevat yritykset aikovat panostaa ensisijaisesti myyntiin ja markkinointiin (17 %). Tivian toteuttaman tutkimuksen (2016) mukaan yleisin myynnin este suomalaisissa ICT-alan yrityksissä on myyntialoitteellisuuden puute: yritykset eivät ole mielestään riittävän aktiivisia, eivätkä saa aikaan riittävästi erilaisia myyntialoitteita.

Myynti kannattaa rakentaa selkeästi vaiheistetuksi, systemaattiseksi prosessiksi, jonka jokainen myyjä sisäistää. Ajantasainen ja yhtenevästi hyödynnetty myynnin pipeline ja sen mittaaminen (hitrate) kertovat, mihin myynnin vaiheeseen tarvitaan laadullisia tai määrällisiä panostuksia.

Toiseksi merkittävin kehityskohde IT-yrityksissä on palvelutarjooma ja tuotteistaminen. Tämä nousi selkeästi yhtenä haasteena niin kannattavuudessa kuin kasvussakin. Selkeä palveluiden tuotteistaminen edesauttaa asiakkaan ymmärrystä siitä, mitä lisäarvoa palvelun ostaminen heille tuottaa. Tuotteistaminen helpottaa ostamista ja minimoi virhearvioita projektien myynnissä.

IT-yritykset kohdentavat kehityspanoksia myös nykyasiakkaiden arvon parantamiseen. Asiakkaan arvon ja kokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa mittaamista. Esimerkiksi NPS-menetelmän hyödyntäminen auttaa pitämään kartalla asiakastyytyväisyydessä ja sen kehityksestä. Asiakasarvon parantaminen lisämyynnillä on puolestaan edullinen keino kasvaa ilman massiivisia investointeja.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuussa 2017. Kysely kohdennettiin suomalaisten asiantuntijayritysten päättäjille. Kyselyyn vastasi 350 asiantuntijayritystä.

Lataa tutkimusraportti täältä.


Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.